#MÅGÅ

Photo by hanya kumuh

Det er lite som skal til for å skape bedring…5 minutters gange i frisk luft, og kroppen registrer allerede positiv utvikling. Føttene er vår beste transport, la bilen stå, dropp bussen også. Når du etablerer en gå-rutine, kan du øke uke for uke. Uten tvil, det er mulig, beina får deg dit du vil. Gjør om din daglig rutine, og du vil oppnå betydlig effekt etter 7 dager. Kroppen liker å bli brukt, og du kjenner raskt mer styrke.
Regn ut gevinstene, i legger og lår, pluss mindre utslipp, mer penger i pungen.
La oss håpe dette blir en folkebevegelse #MÅGÅ, uansett trenger vi god hverdagsrutine?

Kroppens føtter har bærekraft som både det fysiske og det mentale behøver.
Tenk over når du bruker dem, når de går, setter du ned ditt grønne avtrykk.
GÅ – har du egentlig har RÅD til å la vær?


En smartklokke eller skritt teller, gir deg oversikt, og motiverer et forbedringspotensialet.
Går ofte, vil det endre måten du handler mer selektivt på butikken.
Å slepe handleposer hele veien hjem, blir tungt uten bilen. Å handle mat og unngå svinn, er utfordring hos mange husholdninger. Har man fryser, er det ofte «hamsteren» man fremkaller.
Så det vi sier; gå så ofte du kan, så blir forbruket også endret, når vi bære alt med oss hjem.

# EKMAGASINET » lete lese og dele basale tips, gratis og tilgjengelig for de fleste,
burde vært påbudt«

Januar 2018 var første apostel måned, en positive start, for #MÅGå de som ikke liker trenings studio.
De fleste kan gjøre det, i nærmiljøet der de bor. Du trenger gode sko, i perioder piggsko, hvis det er vinter der du bor.
Det er banalt og enkelt, men de positive ringvirkninger gjør at #MÅGå bør anbefales. Bruk beina så mye som mulig, ikke bare sparer du penger, men du bedrer helse di og miljøet.
Handlekurven blir lettere, bevisst på at handleposen fylles av det du virkelig trenger. Du går inn i en kjedereaksjon, av positive valg, styrt av å #mågå

En smartklokke eller skritt teller kan motivere både hverdager og ferier. Det er artig å lagre skritt og mange kilometer. Dette er banalt; vi vet at de fleste kan gå mer i sin hverdag.
Forskning viser at en gåtur er like gunstig for hjertet som en løpetur, mange trenger å påminnes dette.

Nå kommer de lyse dagene, våren er i anmarsj – la bilen hvile mens dine føtter er fremkomstmiddel som får deg videre! For hvert skritt teller.
Ingenting å tape, det er «apostlene» som gjelder.

#MÅGÅ #SLAMPOESI #instagram «snapchat dine #mågå-historier.

LOVEN OM MOBBING

Rektor har ansvar for sette inn rutiner som utarbeides, og sikre kompetanseutvikling og et godt læremiljø.

… Skolen skal møte elevene og lærlingene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidest.

Opplæringslov kapittel 9a, om elevenes læringsmiljø. I § 9a–1 står det “… «alle elever i grunnskolen og videregående skoler har rett til fysisk og psykososialt godt miljø som fremmer helse, trivsel og læring».

REKTOR skal drive mobbe reduserende metoder, og skoleledelsen arbeid skaper skole med et gode læringsmiljø hvor mobbing er på rektors dagsorden.

I opplæringsloven § 9a-2 står det at elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Hvis ansatte ved skolen har mistanke om, eller kjennskap til, at en elev blir utsatt for krenkende ord, mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende undersøke saken med en gang, og ledelsen skal varsles

Foreldere/pårørende
Kan kontakte skolen, med lærer, miljøarbeider, eller helsesykepleier. Står man fast, kan et mobbeombud eller fylkesmann kontaktes. Ombudet kan kontaktes av barn, elever og foresatte, og er tilgjengelig for alle som ønsker hjelp eller veiledning i saker der elever ikke har det trygt og bra i sitt barnehage- eller skolemiljø.

SKOLEMILJØ:

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø.

Jobbes det godt med inkludering, blir utenforskapet automatisk minimert. Utenforskap…

Mere info her

UTENFORSKAPET

Redigert Desember 2021

Kvinner faller og trekkes ned, når utenforskapet truer.
Hiv ut utenforskapet, det har herjet nok.
Utenforskap gir langvarige skader, som uførhet og ensomhet,
det stjeler folks vitalitet. Lag et klart manifest, som ivaretar folk flest.
Styrer i barnehage, rektor og lærer på skoler. Ordførere, gi signal, og
tillitsvalgte i arbeidslivet hør her:


«UTENFORSKAPET skal FORBYS,» inkludering må bli en naturlig samfunnsdugnad. 8 mars, internasjonal kvinnedag, en samlende solidaritets dag. En symbolisk kampdag mot utenforskapet.
Det krever innsats, og kraft tak, for likelønn er i hovedmål.
En solid struktur, som gjør at demokratiet går mer i humanitær takt.
Et historisk kvinneperspektiv, som ikke brenne seg fast, – men skaper store linjer.

Utenforskap i arbeidslivet:

Et sterkt handlekraftige menneske, ble allikevel trampet ned.
Standhaftig stod hun, altfor lenge i «stormen.» Hanne Bjørnstad beskriver ukulturen, som gjorde henne ufør tilslutt:

 * jeg gikk inn i en dyp depresjon, ble naver med alt det innebar, mest på ondt
( det gode var jo at jeg fikk penger til livets opphold), ville ikke gi meg, forsøkte å oppdatere Cv’en min med kursvirksomhet, men det gikk heller dårlig da det ble altfor slitsomt for meg. Prøvde å få livet på rett kjøl med ulike terapiformer. Jeg holdt på med dette i ca 8 år, til Nav innvilget uførepensjon som ikke jeg hadde bedt om. Med begrunnelse på mine spørsmål, at jeg ikke ville kunne skaffe meg jobb i en alder av 61 år. Diagnosen min var alvorlig depresjon, senere tid har jeg fått vite er sammenlignbart med PTSD.

Hannes råd: «ikke bli værende på en arbeidsplass med dårlig arbeidsmiljø og ledelse.
» Jeg trodde jeg kunne redde verden, men oppgaven
ble til slutt å redde meg selv.»

«Etter store avis oppslag og varslinger, håper Hanne at trakkasering ved
«Det odontologiske fakultet», tar slutt.»

Samfunnskostnaden blir stor, når folk skvises ut av arbeidslivet og ikke får brukt utdanninga si.Det sløses med offentlige midler, som i praksis går ut over liv og helse, forteller Bjørnstad.

Arbeidsmiljøloven forbyr både trakassering og utilbørlig opptreden på
arbeidsplassen. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal å skape gode arbeidsmiljø,
hvor man tidlig skal ta tak i dårlig adferd.

Trakassering
Kampen mot mobbing, gir samfunnsgevinst, men det krever, at alle involverer seg. Etablere gode rutiner som rapportere uakseptable avvik, for er det usikkert om adferden kan meldes som mobbing, eller bedriften har en «ikke-ta tak i kultur»? Da er skylappene tette, og bedrifter er konfliktskye.

Teknologi

«Sosiale medier og internett, vokser mobbe adferden mest, rett og slett. Digital mobbing har en dyster statistikk, for tallene tyder på at barn og unge, digitalt, utvikler mere angst.»

Elever beskriver mobbing: «… gjentatt negativ eller ondsinnet adferd, fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg.» Ondsinnet mobbing, over tid, vokser i miljøer med ulike styrkeforhold.

Mobberen opplever tilhørighet og makt, som gradvis avtar. Fra undersøkelser kommer det frem, at mobberen utvikler venneløse, og ensomme liv.

Hvis alle parter i skolemiljøet involveres, og fokuset er på inkludering, får barn og foreldre en felles forståelse, særlig for det som er uakseptabel adferd og alle kan jobbe med forebygging av mobbing.

Barnas rettigheter ?

Ny «mobbeparagraf» kom i august 2017, og krever aktivitetsplikt og skriftlig plan for alle saker. Loven stiller større krav til skolene om å lage gode tiltak i mobbesaker.

Loven er strammet inn hvis voksne krenker barn. Skjer dette, skal adferd meldes til styreeier, og blir ikke behandlet av rektor lokalt på skolen. Barnas stemme skal høres i mobbesaker, som står i barnekonvensjonen. Før ble ikke barn spurt om sin mening, nå blir de informert før ble tiltak satt igang. Barn bestemmer ikke direkte over tiltakene.

Hvis arbeidslederen mobber, skal rapporteren sendes leders overordnede .
Er mobberen virksomhetens øverste
leder, må det vurderes å sende avviksmelding til virsomhetens styre.

Bygge robust ungdom.

MOT til å bry deg….

MOT’s oppgave er holdningsskapende kampanjer for robuste samfunn, og bygger relasjoner som skal gi trygge klassemiljø.

Mot står oppe på *brua* i et forebyggings-terreng, som i praksis betyr samfunnsinkludering.
Leve, etterlatte av selvmord, er under *brua* nede i elva, der ting har gått helt galt, imøte med de mørkeste kriser, med oppgaver som skal gjøre at ting blir håndterbart.

MOT jobber best når hele skolen er engasjert…
Med inkludering prioitert, vil utenforskap bli ekskludert. 

HVA SIER LOVEN OM MOBBING?

_RECOVERY

– et utgangspunkt i brukers
ønsker, hva betyr recovery?

Recovery er en filosofisk holdning som fokusere på muligheter.
Tjenester med recoveryorientering i psykisk helse og rus tilbyr
mennesker å leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer.

NAPHA skriver på nettsiden at selvbestemmelse og selvstyring er
sentrale punkt i recovery-prosessen. Sentralt i bedringsprosessen er
myndiggjøring, tilhørighet, få håp og optimisme, skape identitet,
mening og mål. På engelsk snakker man gjerne om «beeing in recovery»
istedenfor «being recovered».

I dagens samfunn hevder få tallet at biologi alene er årsaken til
psykiske uhelse. Fagfeltet har forlatt den gamle dikotomien
«psyke eller soma», muligens ikke i all praksis, men hvertfall i teorien.


«Hjerneforskning gir betydelig innsikt i hvordan hjernen fungerer
og nye metoder for å undersøke den. I Norge ble det tydelig illustrert
ved nobelprisen til hjerneforskningsmiljøet ved Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Nevrovitenskap er et stort og selvstendig fagområde i
skjæringspunktet mellom biologi, psykologi og medisin.«

Recovery strategier

Fokus har i økende grad blitt å forstå recovery som en sosial prosess,
med personlig strategi. Recoveryprosesser kan være aktiviteter og strategier
i personens hverdagsliv og lokalmiljø. Slik personer med egenerfaring
beskriver det, handler recovery om innsatser for å ta kontrollen tilbake,
finne mening, leve det hverdagslivet den enkelte ønsker, retten til å
ha valgmuligheter og rett til reelle samarbeid med fagpersoner

«Erfaringskompetansen som innføres i psykisk helsevern har
positive utvikling i mange regioner. EN god nyhet, fordi
den avhenger av suksess, hvis den skal overleve skepsisen.
Særlig med tanke på den
økonomiske bevilgningene prosjektansvarlige mottar. 
Et spørsmål som stadig dukker opp, hvordan foregår

rapporteringen med denne jobbutstatus i kommunene?
I tillegg burde et offentlig tilsyn kontrollere virksomhetene
som ansetter ERFARINGSKOMPETANSE, i rus og psykiatri?
Brukermiljøene og organisasjoner i Trondheim har lenge påpekt
mangelfull oversikt og fundamentering av prosjektene?
En god praksis vill være halvårsrapporter, levert til helsedirektoratet
fra de ansvarlige kommuner. «
Det svært vanskelig å observer, følge rollens utvikling, vi finner ingen
oversikt over stillingene, som fins både kommunalt og privat sektor i
trøndelag.

« Et liv i recovery»

I engelsk psykisk helsepolitikk har recovery vært et vesentlig perspektiv
siden 2001. Forhold som sosial inklusjon, arbeid og personens velvære har gradvis blitt tydeligere i politikken.

Nidaros DPS, PART og ART

Hjemmebasert psykisk helseomsorg
Målgruppa er pasienter med psykoselidelser eller bipolare lidelser,
som har alvorlig, sammensatt problematikk. PART og ART kommer inn
der andre instanser og tiltak ikke strekker til. Ofte en samarbeidspart til
øvrige tiltak fra spesialisthelsetjeneste og kommune. 
PART er en forkortelse for psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam .
ART er en forkortelse for ambulant rehabiliteringsteam.

Mestringsteam er et ambulerende team som gir tjenester til
personer med langvarig hjelpebehov, hvor fokuset er å mestre
egen hverdag. Recovery står sentralt, og personens egne ønsker
og mål skal ha fokus.

https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-helse/mestringsteam/

Pasienter med hjelpebehov i psykisk helsevesen, ønsker ny
kompetanse og metoder med dokumentert god effekt.
Tilskuddet som de siste 10 årene har skutt fart i psykisk
videre-utvikling , er ansettelser av erfaringskonsulenter.
Prosjektet har stangnert og ikke fått nødvending aksept
Trondheim, hvis man ser utviklingen i landet forøvrig.  
Vi håper at skolering og tett dialog, får fart på utviklingen i Trøndelag.

I Bergen har MB programmet skapt arbeidsplasser fortløpende,
av friske pasienter med erfaringskompetanse. De som fått livet
til å fungere, etter psykisk sykdomsperioder, hjelper likesinnede
opp på stå. En gevinst i begge ender, for de som trenger, men
også for de som gir hjelp. Mange blir uføre, og mange blir
langtidssyke blant psykisk syke. Utnytte samfunnsgevinsten
av erfaringskompetanse er samfunnsøkonomisk.

Lyspunkter i regionen_
Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)
fikk høsten 2019 godkjent en fagskoleutdanning som gir
60 studiepoeng for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid. 

Utdanningen er yrkesrettet og gir både teoretisk og praktisk kompetanse
med utgangspunkt i bruk av egenerfaring for å hjelpe og styrke andre. 

Recovery betyr altså et selvstendighets fokus, og finne mulighetene
i individet. Realkomptanse og erfaringsmedarbeidere har løftet helsearbeidet,
der medisin og terapi har hatt overfokus. Nå mot pandemiens slutt, trenger vi
et sterkt helsevesen, som sikrer at alle ressurser blir benyttet, og psykiatrien
trenger alle hender og hoder på plass.

«Pandemien har gitt oss hard psykisk påkjenning, det kreves stor ressurs for å
få samfunnet inn på ansvarlig kurs.«

Hvis denne artikelen gav nytteverdi, send redaksjonen en tilbakemelding.

Magiske Mads Bøhle:

Hvordan er det å jobbe med barn, kontra voksne?
I møte med barn og ungdom og deres pårørende er det viktig å
være til stede med ” hele seg”, som sykepleier må man bruke alle sansene for å kunne observere og gi god sykepleie. Når jeg kommuniserer med barn er det viktig å ha bakgrunnskunnskap om barns utvikling, sykdom og kommunikasjon. Det finnes ingen fasit i samtale og lek med syke barn, jeg må improvisere ut i fra min faglige kunnskap og intuisjon i hver enkelt situasjon.

For meg er det viktig å ha god tid i møte med det syke barnet, selv med travle sykehushverdager er det viktig
at man ” er tilstede med hele deg” når man går inn på pasientrommet.  Selv om jeg bare har bare 2 minutter til rådighet er det viktig at jeg ikke virker stresset, jeg prøver hele tiden da å reflektere over min egen adferd i nuet og skaper ro i ”rommet”

Disse punktene er viktige for meg som barnesykepleier:

  • Det første møte: De 10 første sekundene i møte med pasienten og deres pårørende er viktig for videre samarbeid og relasjon. I møte med barn er det viktig å skape trygghet, derfor er det viktig at man ikke kommer inn og skal gjøre en prosedyre med en gang. Jeg pleier ofte å ikke hilse/si navnet mitt først, jeg ” går” heller inn og er spørrende til hva barnet holder på meg: eks barnet sitter med sin ipad. Da blir jeg nysgjerrig og spør; «hva er det du spiller eller ser på da?» Dermed er samtalen i gang og barnet føler seg sett. Derefter sier jeg navnet mitt , for så å hilse på foreldrene.
  • Å lese hele rommet: I det første møtet  ”skanner jeg” rommet, ser etter f. Eks. hva slags tegning/figur som er på genseren til barnet, blader og bøker som ligger fremme, leker og kosedyr. Dette sier meg noe om hva barnet liker og gir utgangspunkt til å bruke i videre kommunikasjonen med barnet på resten av min vakt.
  • Å vente i 10 sekunder: I kommunikasjon med barn er det viktig at barnet får sagt ”alt”, ofte har barn en tenkepause når det skal fortelle om noe. Jeg har gjennom mitt arbeide erfart at det ikke er lurt å  ”bryter inn med en gang”, det å vente gjerne i 10 sek for å se  om barnet vil si noe mer. For meg er det viktig å bygge tillit og skape trygghet hos barnet, ved at jeg lytter å er tilstede med hele meg opplever jeg at denne prosessen går raskere.
  • Aksepter barn og ungdoms redsel: For meg er det viktig at barn og ungdom får satt ord på hva de er redde for ift det som skal skje på sykehus, eks. undersøkelser og blodprøvetagning. For meg er det viktig å annerkjenne denne redselen. Jeg pleier ofte å generalisere og si: ”det er andre barn som er redd for dette og”, ” noen grudde seg veldig og så syntes det ikke var noe farlig etter at de hadde gjort det”. En gang var det en gutt med som skulle ta blodprøver, han kom i sin FC Barcelona trøye og var tydelig stor fan av dem. Jeg spurte han om vi skulle ringe Messi og høre om han hadde sprøyteskrekk og. Han stoppet å gråte og så på meg, da sa jeg; Ja han kan jo ha sprøyteskrekk han og. Med ett bet gutten tennene sammen og rakte frem armen så blodprøver ble tatt.
  • Spørre om barns drømmer: For meg er drømmer viktige, derfor spør jeg ofte barn og ungdom om deres drøm. Jeg syntes det er fantastisk å høre om barn som fortelle med stor inlevelse om sine drømmer. Mange av dem kan jo virke urealistiske, men ikke for meg. Jeg dreper ikke en drøm ved å si; Nei, det kan jo du ikke få til. Da tenker jeg på Leonardo d`Vinci`s helikopter tegning fra 1480, hans drøm ble først realisert i 1907.
  • Skape magiske øyeblikk: Ofte når barn forteller om sine drømmer kan jeg noen ganger si; Ja den drømmen kan jeg oppfylle. Mange herlige smil og en tåre i øyekroket av og til har det vært da jeg sier at de får fly helikopter, eller sitte på med driftingbil eller møte sitt Idol. Vi trenger alle magiske øyeblikk av og til, det trenger ofte ikke være så mye; Gi en kollega en kaffekopp og en klapp på skuldra eller bare det å si; hei kan være nok til at den andre føler seg sett og annerkjent.
☺

Det å jobbe med barn kontra voksne utfordrer meg på en annen måte, med barn får jeg være leken, impulsiv, litt rar og barnslig. Det passer meg bedre

Hva har barna lært deg?
Av barn får man innblikk i en annen virkelighetsoppfatning og forforståelse av ting som har skjedd, skal skje og på sykdom, dette syntes jeg er veldig artig. Jeg tar ofte med meg dette videre i mitt arbeide som barnesykepleier og føler at disse betrakningene hele tiden påvirker min yrkesutøvelse. Et eksempel her var jenta som var så redd for slanger. Vi som sykepleier kaller jo intravenøssettene for slanger, her barn får medisin eller intravensøs væske igjennom. Jenta trodde det var slanger i rommet siden vi sykepleier hele tiden sa det, da vi ga medisiner. Fra da av kalte jeg intravenøsslanger for intravenøsledninger.

Trivselssykepleier

Våg å være annerledes – lev ut ideene dine, selv om du jobber på et sykehus.

«Som nyutdannet barnesykepleier ble Mads oppmerksom på atriet i det nyåpnede Kvinnebarnsenteret på St.Olav, «- her kan vi lage en utekino» tenkte han.«

I september 2007 arrangerte han sammen med Kosmorama den store Film og Kinodagen. Barnekreftforeningen hørte om prosjektet og tilbød han stilling som aktivitør.

Mads Bøhle er takknemlig for muligheten han fikk til å forme rollen som sykepleier, i arbeidet med kreftsyke barn.

Det ga Mads muligheten til å skape tittelen: «trivselsykepleier» som startet i 2008. Foreløpig den eneste i verden som har denne tittelen.

En stilling jeg hadde drømt om, min plan som sykepleier er å skape magiske øyeblikk.  Nå har det blitt mulig.  Som barnesykepleier på St.Olav har rollen utviklet seg, på mange måter skaper han magiske øyeblikk i sykehushverdagen.

Mads har ingen fasit svar, men mener det viktigste er å tørre å være annerledes. Til morens fortvilelse går han alltid med caps, også innendørs og på jobb som trivselsykepleier , og har minst 70 ulike caps og hatter.

Caps er endel av «uniformen», og jeg husker godt engang jeg ble bedt om å besøke en gutt som lå på slutten, hvor jeg sto utenfor rommet å vurderte om capsen skulle av før jeg gikk inn:
» voksnenstemmen sa at jeg skulle ta av meg lua»
Rommet var fullt av sørgende familie. – jeg lot capsen være på, for  gutten sin del, han kjente meg best med capsen, og kunne bli urolig hvis jeg tok den av. Etterpå sa jeg unnskyld til foreldrene, som forstod hvorfor jeg ikke tok av lua.»

Hvorfor ble du barnesykepleier?
I barndommen lekte jeg at jeg var lege, småsøskena var pasienter, da satt vi under stuebordet og kjørte sykebil med sirener….  en rød tråd og lek gjennom barndommen.
Drømmen var å bli lege, til syvende og sist ble sykepleier rollen jeg utfører mitt virke.

Frirommet:
En pårørende kom til Mads og sa at hun trengte et rom hvor hun kunne få trekke seg unna sykehuset? Han bestemte seg der og da, at han ville skape et slikt rom. 3 år etter ble rommet innstallert på taket til Kvinne og barn senteret.

Gjennom kontakten med pårørende, så Mads behovet for et stille rom å kunne trekke seg tilbake til på sykehuset. Stille rom er det stor mangel av på sykehuset. Mads fulgte hele prosessen og var en viktig kontakt opp mot pårørende og St. Olavs Hospital.

FRIROMMET er prosjektet jeg ønsker å bli husket for når jeg dør, sier trivselssykepleier Mads Bøhle.

FRIrom er stedet der man kan finne ro og trygghet i en sårbar situasjon, et sted hvor man kan agere uten å begrenses av omgivelsene og personene rundt seg. Mest av alt skal FRIrom være et godt sted å komme til. Et sted som kan være med på å gi mot og krefter til å fortsette den viktige og vanskelige “jobben” som pårørende.
Les mer om: hvordan er det å jobbe med barn, kontra voksne?

Fakta om sykepleierfaget: Sykepleiere jobber på sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, psykisk helsevern, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og i forsvaret. Sykepleiere har hovedansvaret i helsetjenesten i kommunene og leder sykehjemmene og hjemmesykepleien. Sykepleiere bidrar også til forskning og undervisning.
Magisk øyeblikk:

_BAGGASJE

Alle mennesker trenger å bli sett, det må skje individuelt.
Alle har baggasje, får den trøbbel eller skade, må den få en helsesjekk.«La en grundig psykologisk analyse, bli obligatorisk
i en krise.
Oppvekst og menneskelige relasjoner, kan fylle «sekken» full.
Alle faktiske opplevelser, særlig de vi ikke kan kontrollere.
Noen er robuste fra start, andre reiser med tung baggasje.
Samfunnet har urettferdige skjebner . Skal helsevesnet bli bedre, må de trengende få hjelp, må alle oppleve og bli sett og hørt.

«Alle er unike med ulike behov .
Blir baggasjen skadet, kan det sette dype spor. «

Ingen er like, alle er unike, og må bli sett

Historien er viktig, mange turer blir bratt, og kan bli
erfaringer man aldri skulle hatt. Lytt, se, og hjelp de trengende basert på det. Baggasjen må sees forskjellig, akkurat som vi.

DPS’er DPS’er Det MÅ ikke skje, let gjennom historien, mennesker må repareres. Gå grundig gjennom alt på «samlebåndet», for det humanitære fins i baggasjen. DPS’ens jobb er å sortere.
I hver baggasjen ligger potensialet, alt man finner her, trenger kanskje plaster på såret. For i menneskers erfaringer, finner vi svaret.
Forstå den unike historien, da forstår vi hva som har skjedd. Et humanitært grunnlag for å hjelpe, skaper bærekraftig omsorg som er mye viktigere enn diagnosene.

«Vi bærer vår baggasje, og må hjelpes hvis det trengs.»

Music is medicine

As medicine, music is not without side effects – you can get addicted and at the worst, be deaf. –
Well, you have to take some chances in life?

Early on, I realized that music was VITAL for me, it comforts, calms, and creates energy
when you need it. In dark hours, music has been a lifesaver holding my hand, like a nurse
or a napkin

Music is individual experiences, and music has a healing power for many people.
Music stimulates the mind so positively that in some cases, music can cure depression.
This case here is called Keith Moon – the infamous, hyperactive drummer in The Who.
He with the mildly fluctuating mood. There could be a while between each time Moon
felt down, but if he first went down for counting, it was so serious that he locked
himself in a room to be alone. There he cured himself by playing records with
The Beach Boys until his mood returned. Uplifting loss of people who commit
suicide sends grief down to a bottom level. Music has, with therapeutic abilities,
prevented me from going completely in black. In such periods, the strong forces
of music have taken control. When the mind rages with anger, music has been a
lifesaver to many of us.

“Since 1991, my husband and I has lost one brother each to suicide,
Gunnar, the musician with broad instrumental skills, Knut Dagfinn,
creative fashion-shop owner. Two men, both intense passionate about music.
They influenced our direction and the platform of understanding music.
In 1991, when my brother left, the society had a deep sense of shame
associated with suicide. In our common upbringing, music was a «patch»
that the family dysfunction needed. After 5 years, I finally could let the burden
go, and the worst grief was over, and forgive myself for letting him down.
(Guilt is a heavy weight on family members after suicide.)
With zero openness, the shame led to a deep grief consisted
mostly of letting selfforgiveness come throug. When the pin
hits the vinyl, and music flows out, you reach a magic place,
where your insides* find a little peace and comfort.»

I often use the «Moon method», especially in the winter, and highly recommend it. It is not crucial that you use Beach Boys (for example, I use Bryan Ferry or calm King Crimson, many bands and genders work as music therapy. The important thing is that you resort to the music you want to listen to). In other words, music picked out with the heart, not necessarily by reason. And the…let the music «wander into or through you.»

Experience says that it never takes more than five minutes before the mood starts rising again. Should you have a relapse, just repeat the treatment as needed.

Let’s not get hung up the concept of quality. There is music for every occasion, and there is good music in every genre. What is incomprehensible or bad for some may be wonderful for others. That’s why I do not smile at people who find joy in what intellectuals characterize as bad music. One of the worst things that can happen to you is to know that the music you like is not worth listening to. Let it be very clear: All music that you like and that gives you something is worth listening to.

Brian Wilson has his own explanation for why music in itself has a healing power, and why it is so important to listen to music. He says “The best music is the one that gives you the feeling of being loved. Music that helps and heals. ” The explanation makes sense, so did Keith Moon.

Asc a politician

Politicians represent the people, and shall work for what people are concerned about. To know what we mean, they must know us and the knowledge we have about different matters.

Politicians must get the information to make the right decisions on behalf of the electorate. This is done by contacting a politician if you know anything about an issue that you think is important to convey to the politicians. It is wise with a little preparation.

You must have in-depth knowledge of the case, and be able to explain why you think it is important. The information and arguments you provide must be relevant. If politicians are to take into account what you have to say, they must be sure that what you say is true, and that your investigations are thorough.

Be clear on this, and feel free to come up with concrete suggestions for how you want something to be. It can often be a good idea to show that the case concerns more than yourself.

It is possible to collaborate with others to create an action or a signature campaign. Maybe there is already an organization that can help?

It is also wise to think about which politicians you should contact.

Contact local politicians

If you are interested in an issue that concerns the local community, where you live, contact a local politician. You will find contact information for local politicians on the municipality’s and county municipality’s websites. Some municipalities also have their own youth councils that it is possible to get involved in. The youth councils have regular meetings with politicians in the municipality.

You can also submit a citizen proposal on a matter that concerns you. Did you know that the Municipal Act gives you the right to have your case considered by the municipal council if the proposal is supported by at least 300 people or two percent of the inhabitants of the municipality? On the website minsak.no, it is easy to start work on such a citizen proposal.

Contact parliamentary representatives

If you are interested in matters that concerns the whole country or international affairs, it may be a good idea to contact a representative in the Parliament.

Visitors

EKMAGASINET.NO’s vision is to increase your «mental muscles:» = reading and getting advice about real life mental challenges.

New website analysis April 2021:

Health articles every month, surprising response, a magazine with high readingnumbers that inspires all our contributors.

We give readers high professional quality, and spend time putting together sober health material with relevant topics. The knowledge base write about 12 publications a year. Voluntary project funded by ONOFFkultur.

February 26, 2020 was the total visitors around 6o.o00, with an average of

over 200 daily visits, and readers also increase the time they are visiting the website, which can mean that the content is finding its form.

We want feedback on the content, to provide quality and interest.

We have just passed 60,000 visitors.

IT’S COMPLETELY CRAZY! We want theme input, and the magazine runs a humanitarian mental health project. EKmagasinet has no permanent editorial staff in 2021, but publishes articles about health and mental lifestyle every month.

No payment wall or tilt, and produces one article at a time.

We are driven by enthusiasm and joy, without the stress and demands behind the keyboard.

The project wants articles that give readers more mental fitness and strength.

We never believed in achieving such visitor numbers, and the concept is philanthropic.

The magazine has no sponsors, to be able to have the freedom to shape & communicate independently. Ekmagasinets emphasizes some dissemination of infection development during the pandemic.

: