Det er en vei å gå, om vi finner en bedre kurs ,
det kan ikke jeg svare på.

Parolene på 8 mars 202r b ø r ha ordet likeverd stavet med store fonter?
En annen viktig ting, arrangørene må se fremover, i mye større grad enn
bakover. Likeverd betyr at alle mennesker har lik verdi og er like verdifulle,
på tross av menneskelig mangfold og ulike egenskaper. Lovlydige politikere kan
forvente å bli oppfattet som ansvarlige. Loven er tydelig også når det gjelder
personforfølgelse. Det er straffbart.
Ferdigbehandlede saker legger vi død, de skal ikke opp av graven.

Flere idéhistoriske tradisjoner vektlegger likeverdighetstanken som
grunnlag for sitt menneskesyn. Innenfor sosialistisk tradisjon har resultatlikhet
 stått sterkt ved at mennesker skal behandles forskjellig for å oppnå et likt
resultat. I motsetning til resultatlikhet, har en innenfor liberalistisk tradisjon

vektlagt at folk skal behandles likt for så å kunne ende opp med forskjellige
resultat. Kristendommen har hatt stor innflytelse på moderne vestlig
likeverdsforståelse ved sin vektlegging av at alle står stilt overfor Gud.
Naturrettstradisjonen har også vært opptatt av likhet for å oppnå en
rettferdig verden, hvor FN‘s menneskerettighetserklæring er sentral for
sikring mennesker grunnleggende rettigheter uavhengig av menneskelig
variasjon. I kraft av å være menneske har individet ukrenkelige rettigheter
ifølge naturrettstradisjonen.

Likeverd kan ikke fungere som et fint ord uten innhold. Som eksempel,
holdninger til mennesker med nedsatt funksjonsevne speiles gjennom
tiltak i sosialt liv og arbeidsliv. Det finnes over 70 000 personer som
ikke får arbeid fordi de har en funksjonshemming. Det tallet sier mye
om veien vi har å gå som samfunn. Ressursene i hvert menneske må brukes
og prioriteres, uavhengig om det finnes begrensninger. Likeverd er rettferdighet
og innebærer at alle mennesker stiller likt, har lik rett på samfunnets goder,
fortjener respekt og skal bli tatt på alvor.

Likelønn mellom kvinner og menn betyr ikke at alle som utfører arbeid av
lik verdi, skal ha samme kronebeløp utbetalt. Lovens krav er at lønnen
fastsettes etter kjønnsnøytrale kriterier og normer.
Likestillings- og diskrimineringsloven er altså ikke til hinder for forskjeller
i lønn som skyldes ulikheter i ansiennitet, jobbutførelse, utdanning, erfaring
eller lignende, så lenge kvinner og menn vurderes på en likeverdig måte
etter de samme kriteriene.

Lønnen skal fastsettes på samme måte

Lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner som for menn.
Det betyr at arbeidsgiver må bruke de samme kriterier for fastsettelsen
av lønn for begge kjønn. Dersom bedriften tilbyr frynsegoder som lønn
og lignende kun til det ene kjønn er jo det være i strid med loven?

#metoo må være lovlydig

Jeg kjenner mange kompetente, smarte kvinner som mener som meg
at #metoo i Trondheim ikke fungerer. At kvinnekamp er kjørt i vranglås
for enkelte grupperinger. Det må være rom for å mene det,
etter alt man opplever og leser i 2019. Med så mange oppgaver, og så liten
tid til å løse dem, er det synd at kamper som er utgått på dato, kjempes?
Som er ferdigbehandlet i alle mulige ledd? Den type dramatikk avler hat,
og leder ingen sted. 2020 er året jeg vil like å være kvinne i det landskapet
jeg går.

Du vil kanskje også like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *