Hvorfor brukermedvirkning?
Ifølge forskrifter og nasjonale strategier skal
brukerne ha en lovfestet rett til å medvirke,
brukermedvirkning skal være en del av arbeidet med å forbedre,
utvikle og sikre kvaliteten på tjenestetilbudet i kommunene.

Brukerstemme – å anerkjenne pasient kompetanse,
gjennom involvering, sikres bedre kvalitet.
Ha generell forståelse om at behandling blir vellykket,
hvis pasienten deltar i hele behandlingsforløpet.
og psykisk helse- og rustjenestene plikter å involvere.
En sykehus-ledestjerne kan være sånn; «kompetanse med hjertevarme,
se enkelt mennesket, forstå verdiene til vedkommende og
gi råd ut fra dette.»

Det fins flere metoder og rammeverk som
ivaretar brukermedvirkning:

 • Individuell plan er brukerens egen plan og skal utarbeides sammen med bruker.
  Planen gjenspeiler brukerens behov, ønsker og mål.
 • Koordinator og fast kontaktperson er ofte en fasilitator eller los for å gjøre tjenester tilgjengelige.
 • Brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal tilbys koordinator, men også andre kan ha
  behov for fast kontaktperson i tjenesteapparatet.

Nettverksmøter og åpne samtaler har fokus på brukerens ressurser, styrke og muligheter. Metoden krever god
kompetanse hos utøver. Brukerens nettverk involveres og motiveres til å delta i brukerens bedringsprosess.

Erfaringskonsulenter er ansatte med brukererfaring. Tilsetting av medarbeidere med brukererfaring styrker brukerperspektivet
i tjenestene.

Brukerorganisasjoner og frivillige organisasjoner kan ha en viktig funksjon i brukerens liv som sosialt nettverk, rådgiver,
støttespiller eller motivator. Mange organisasjoner driver et utstrakt likemannsarbeid.

Pårørende

Støtte og involvering av pårørende og nettverk er av stor betydning og må inngå i arbeidet. Pårørende er en ressurs og bør
møtes som en samarbeidspartner ut fra den rollen de innehar, samtidig som de trenger oppmerksomhet og omtanke fra
tjenesteapparatet. Noen pårørende har behov for konkret oppfølging eller egne tjenester.

Kanskje må begge parter tenke nytt for å få til et likeverdig samarbeid? Brukererfaring og fagkunnskap må være likeverdige
grunnpilarer både i kommunene og i spesialisthelsetjenestene.

Når brukere trenger hjelp til å mestre hverdagen er det noen få, men viktige momenter å huske på for at hjelper og bruker
sammen skal kunne finne fram til den beste hjelp og støtte brukeren trenger. Disse momentene inkluderer: 

 • å bli tatt på alvor
 • å bli behandlet med respekt
 • å føle tillit og trygghet
 • å få hjelp når behovet er der

Det er også viktig at behandler har evne til å lytte, samt være et medmenneske i sin behandlerrolle.

Du vil kanskje også like...