Recovery tar utgangspunkt i brukerens
ønsker, hva betyr recovery?

Recovery er en filosofisk holdning som fokusere på muligheter. Tjenester med recoveryorientering i psykisk helse og rus tilbyr mennesker å leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer.

NAPHA skriver på nettsiden at selvbestemmelse og selvstyring er sentralt i recovery-prosessen. Sentralt i bedringsprosessen er myndiggjøring, tilhørighet, gi håp og optimisme og skape identitet, mening og mål. På engelsk snakker man gjerne om “beeing in recovery” istedenfor “being recovered”.

I dagens samfunn hevder få tallet at biologi alene er årsaken til psykiske uhelse. Fagfeltet har forlatt den gamle dikotomien «psyke eller soma», muligens ikke i all praksis, men hvertfall i teorien.

Hjerneforskning gir betydelig innsikt i hvordan hjernen fungerer og nye metoder for å undersøke den. I Norge ble det tydelig illustrert ved nobelprisen til hjerneforskningsmiljøet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Nevrovitenskap er et stort og selvstendig fagområde i skjæringspunktet mellom biologi, psykologi og medisin.

Recovery strategier

Fokus har i økende grad blitt å forstå recovery som en sosial prosess, med personlig strategi. Recoveryprosesser kan være aktiviteter og strategier i personens hverdagsliv og lokalmiljø. Slik personer med egenerfaring beskriver det, handler recovery om innsatser for å ta kontrollen tilbake, finne mening, leve det hverdagslivet den enkelte ønsker, retten til å ha valgmuligheter og rett til reelle samarbeid med fagpersoner

Erfaringskompetanse innført i psykisk helsevern viser positive utvikling i mange regioner. Det er gode nyheter for fremtiden, som avhenger av suksess. Spesielt når man tenker på den økonomiske satsingen og bevilgningene som overføres aktørene. 
Et spørsmål som stadig dukker opp, blir rapporteringen av jobbutviklingen i kommunene? I tillegg burde et offentlig tilsyn kontrollere virksomhetene som ansetter ERFARINGSKOMPETANSE, i rus og psykiatri? Brukermiljøene og organisasjoner i Trondheim påpeker mangelfull oversikt og fundamentering av prosjektene? En god praksis ville være halvårsrapporter, levert til helsedirektoratet fra de ansvarlige kommuner.

« Et liv i recovery»

I engelsk psykisk helsepolitikk har recovery vært et vesentlig perspektiv siden 2001. Forhold som sosial inklusjon, arbeid og personens velvære har gradvis blitt tydeligere i politikken.

Nidaros DPS, PART og ART

Hjemmebasert psykisk helseomsorg

Målgruppa er pasienter med psykoselidelser eller bipolare lidelser, som har alvorlig, sammensatt problematikk. PART og ART kommer inn der andre instanser og tiltak ikke strekker til. Ofte en samarbeidspart til øvrige tiltak fra spesialisthelsetjeneste og kommune. 
PART er en forkortelse for psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam .
ART er en forkortelse for ambulant rehabiliteringsteam.

Mestringsteam er et ambulerende team som gir tjenester til personer med langvarig hjelpebehov, hvor fokuset er å mestre egen hverdag. Recovery står sentralt, og personens egne ønsker og mål skal ha fokus.

https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-helse/mestringsteam/

Pasienter med hjelpebehov i psykisk helsevesen, ønsker ny kompetanse og metoder med dokumentert god effekt. Tilskuddet som de siste 10 årene har skutt fart i psykisk videre-utvikling , er ansettelser av erfaringskonsulenter. Prosjektet har stangnert og ikke fått nødvending aksept Trondheim, hvis man ser utviklingen i landet forøvrig.  Vi håper at skolering og tett dialog, får fart på utviklingen i Trøndelag.

I Bergen har MB programmet skapt arbeidsplasser fortløpende, av friske pasienter med erfaringskompetanse. De som fått livet til å fungere, etter psykisk sykdomsperioder, hjelper likesinnede opp på stå. En gevinst i begge ender, for de som trenger, men også for de som gir hjelp. Mange blir uføre, og mange blir langtidssyke blant psykisk syke. Utnytte samfunnsgevinsten av erfaringskompetanse er samfunnsøkonomisk.

Lyspunkter i regionen_
Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) fikk høsten 2019 godkjent en fagskoleutdanning som gir 60 studiepoeng for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid. 

Utdanningen er yrkesrettet og gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring for å hjelpe og styrke andre. 

Recovery betyr altså et selvstendighets fokus, og finne mulighetene i individet. Realkomptanse og erfaringsmedarbeidere har løftet helsearbeidet, der medisin og terapi har hatt overfokus. Nå mot pandemiens slutt, trenger vi et sterkt helsevesen, som sikrer at alle ressurser blir benyttet, og psykiatrien trenger alle hender og hoder på plass.

Pandemien har gitt oss hard psykisk påkjenning, og krever stor ressurs for å få samfunnet inn på ansvarlig kurs.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *