– med utgangspunkt i brukers
ønsker, hva betyr recovery?

Recovery er en filosofisk holdning som fokusere på muligheter.
Tjenester med recoveryorientering i psykisk helse og rus tilbyr
mennesker å leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross
av psykiske helseutfordringer.

NAPHA skriver på nettsiden at selvbestemmelse og selvstyring er
sentrale punkt i recovery-prosessen. Sentralt i bedringsprosessen er
myndiggjøring, tilhørighet, få håp og optimisme, skape identitet,
mening og mål. På engelsk snakker man gjerne om «beeing in recovery»
istedenfor «being recovered».

I dagens samfunn hevder få tallet at biologi alene er årsaken til
psykiske uhelse. Fagfeltet har forlatt den gamle dikotomien
«psyke eller soma», muligens ikke i all praksis, men hvertfall i teorien.


«Hjerneforskning gir betydelig innsikt i hvordan hjernen fungerer
og nye metoder for å undersøke den. I Norge ble det tydelig illustrert
ved nobelprisen til hjerneforskningsmiljøet ved Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Nevrovitenskap er et stort og selvstendig fagområde i
skjæringspunktet mellom biologi, psykologi og medisin.«

Recovery strategier

Fokus har i økende grad blitt å forstå recovery som en sosial prosess,
med personlig strategi. Recoveryprosesser kan være aktiviteter og strategier
i personens hverdagsliv og lokalmiljø. Slik personer med egenerfaring
beskriver det, handler recovery om innsatser for å ta kontrollen tilbake,
finne mening, leve det hverdagslivet den enkelte ønsker, retten til å
ha valgmuligheter og rett til reelle samarbeid med fagpersoner

«Erfaringskompetansen som innføres i psykisk
helsevern har positive utvikling i mange regioner.
EN god nyhet, fordi den avhenger av suksess, om
den skal overleve skepsisen.
Særlig med tanke på at helsedriektoratet bevilgningene
prosjektansvarlige mottar. 
Et spørsmål som stadig dukker opp, hvordan foregår

rapporteringen med denne jobbutstatus i kommunene?
I tillegg burde et offentlig tilsyn kontrollere virksomhetene
som ansetter ERFARINGSKOMPETANSE, i rus og psykiatri?
Brukermiljøene og organisasjoner i Trondheim savner struktur
og fundamentering av prosjektene?
En god praksis vill være halvårsrapporter, levert til
helsedirektoratet fra de ansvarlige kommuner. «
Det har vært vanskelig å observer, følge rollens utvikling,
uten oversikt over stillingene, som både er kommunalt
og privat ansatt i trøndelag.

« Et liv i recovery»

I engelsk psykisk helsepolitikk har recovery vært et vesentlig perspektiv
siden 2001. Forhold som sosial inklusjon, arbeid og personens velvære har gradvis blitt tydeligere i politikken.

Nidaros DPS, PART og ART

Hjemmebasert psykisk helseomsorg
Målgruppa er pasienter med psykoselidelser eller bipolare lidelser,
som har alvorlig, sammensatt problematikk. PART og ART kommer inn
der andre instanser og tiltak ikke strekker til. Ofte en samarbeidspart til
øvrige tiltak fra spesialisthelsetjeneste og kommune. 
PART er en forkortelse for psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam .
ART er en forkortelse for ambulant rehabiliteringsteam.

Mestringsteam er et ambulerende team som gir tjenester til
personer med langvarig hjelpebehov, hvor fokuset er å mestre
egen hverdag. Recovery står sentralt, og personens egne ønsker
og mål skal ha fokus.

https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-helse/mestringsteam/

Pasienter med hjelpebehov i psykisk helsevesen, ønsker ny
kompetanse og metoder med dokumentert god effekt.
Tilskuddet som de siste 10 årene har skutt fart i psykisk
videre-utvikling , er ansettelser av erfaringskonsulenter.
Prosjektet har stangnert og ikke fått nødvending aksept
Trondheim, hvis man ser utviklingen i landet forøvrig.  
Vi håper at skolering og tett dialog, får fart på utviklingen i Trøndelag.

I Bergen har MB programmet skapt arbeidsplasser fortløpende,
av friske pasienter med erfaringskompetanse. De som fått livet
til å fungere, etter psykisk sykdomsperioder, hjelper likesinnede
opp på stå. En gevinst i begge ender, for de som trenger, men
også for de som gir hjelp. Mange blir uføre, og mange blir
langtidssyke blant psykisk syke. Utnytte samfunnsgevinsten
av erfaringskompetanse er samfunnsøkonomisk.

Lyspunkter i regionen_
Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)
fikk høsten 2019 godkjent en fagskoleutdanning som gir
60 studiepoeng for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid. 

Utdanningen er yrkesrettet og gir både teoretisk og praktisk kompetanse
med utgangspunkt i bruk av egenerfaring for å hjelpe og styrke andre. 

Recovery betyr altså et selvstendighets fokus, og finne mulighetene
i individet. Realkomptanse og erfaringsmedarbeidere har løftet helsearbeidet,
der medisin og terapi har hatt overfokus. Nå mot pandemiens slutt, trenger vi
et sterkt helsevesen, som sikrer at alle ressurser blir benyttet, og psykiatrien
trenger alle hender og hoder på plass.

«Pandemien har gitt oss hard psykisk påkjenning, det kreves stor ressurs for å
få samfunnet inn på ansvarlig kurs.«

Hvis denne artikelen gav nytteverdi, send redaksjonen en tilbakemelding.

Du vil kanskje også like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *