Pasient- og brukerrettighetsloven

§ 1-1.Formål

Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten.

Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd.

§ 1-2.Virkeområde

Loven gjelder for alle som oppholder seg i riket. Kongen kan i forskrift gjøre unntak fra lovens kapittel 2 for personer som ikke er norske statsborgere eller ikke har fast opphold i riket.

Pasientloven: finnes her

Brukerombudene bistår på flere områder:

Ombudet i ditt fylke bistår med å gjøre en vurdering av din sak og
gi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre.

All hjelp fra brukerombudet er gratis – De har taushetsplikt
Du kan være anonym når du tar kontakt med brukerombudet
,
og hjelper deg med blant annet disse tingene:

 • Avklarer og svarer på generelle spørsmål om helsetjenester
 • Tar imot informasjon om opplevelser du har hatt i møte med helsetjenesten
 • Gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker
 • Informerer om fremgangsmåte ved søknad og klage
 • Møter helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg for å få svar på spørsmål du har i saken din
 • Hjelper deg med å skrive klage om du trenger det
 • Informerer om hva du kan gjøre om du har fått en pasientskade
 • Informerer om hvor du kan henvende deg videre dersom vi ikke kan hjelpe deg
 • Helsenorge.no Klikk her

Pasienters, brukeres og nærmeste pårørendes rett til informasjon

Helse- og omsorgstjenestens informasjonsplikt ovenfor pasienter, brukere og deres nærmeste pårørende er regulert flere steder i helselovgivningen. Informasjon er en nødvendig forutsetning for at pasienter, brukere og pårørende skal kunne medvirke og samtykke til tjenester og helsehjelp. Helse- og omsorgstjenesten må etablere interne rutiner for hvordan informasjonsplikten skal overholdes.

Kommunikasjon og informasjon i et behandlings- eller tjenesteforløp krever en gjensidighet og åpenhet som begge parter har nytte av.

For å styrke pasienter, brukere og deres nærmeste pårørende sin stilling er det gitt bestemmelser om rett til informasjon ved skade eller alvorlige komplikasjoner, gjeldende fra 1. januar 2014. Bestemmelsene er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2, fjerde og femte ledd, spesialisthelsetjenesteloven § 3-11, andre ledd og helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 a, første ledd. Lovendringene regulerer og presiserer blant annet en plikt til å gi og en rett til å få informasjon hvis pasienten/brukeren blir påført skade eller alvorlige komplikasjoner. Reglene gir også plikt til å gi ytterligere informasjon dersom skade, alvorlig komplikasjon eller dødsfall er uventet i forhold til påregnelig risiko.

Som et utgangspunkt er det helsepersonellet som gir helsehjelp som skal gi informasjon innen sitt fagområde. I sykehus og andre helseinstitusjoner skal det utpekes en ansvarlig for å gi informasjon. Dette skal bidra til at pasienten eller brukeren skal få koordinert og samordnet informasjon der flere helsepersonell bidrar til behandlingen. Ansvaret for å peke ut en som skal gi informasjon ligger i den enkelte virksomhet. Det er dermed arbeidsgiver som skal utarbeide rutiner eller retningslinjer for å sikre at informasjonen gis.

HEL PDF VEILEDER LIGGER HER:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/pasienters-brukeres-og-nermeste-parorendes-rett-til-informasjon-ved-skade-eller-alvorlige-komplikasjoner

Du vil kanskje også like...

3 kommentarer

 1. Good post. I
  am facing a few of
  these issues as well..

 2. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d
  most certainly donate to this outstanding blog!

  I guess for now I’ll settle for bookmarking
  and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to fresh updates and will share this site with
  my Facebook group. Chat soon!

  1. Probably consider a donate button!

Kommentarer er stengt.